Collegiate Chapter Information

C-NYSBDA Zone Map

Zone 1:

Fredonia

President: Ainsley Czechowicz

aczechowicz@fredonia.edu

Vice President: Joseph Newton

newt1213@fredonia.edu

Secretary: Samantha Tirino

stirino@fredonia.edu

Treasurer: Jeniffer Petracchi

jpetracchi@fredonia.edu

Public Relations: Morgan Brown

mbrown9@fredonia.edu

Zone 2:

Crane

President: Molly Collins

Collinmm2062potsdam.edu

Vice-President: Simone McPartling

mcpartsn206@potsdam.edu

Treasurer: Kayla Sumberg

sumberkm205@potsdam.edu

Secretary: Nick Bedell

bedellnd205@potsdam.edu

Zone 3:

Hofstra

President: Noah Merseburg

nmerseburg1@pride.hofstra.edu

Vice-President: Georgia Shehas

gshehas1@pride.hofstra.edu

Treasurer: Oscar Munguia

omunguia1@pride.hofstra.edu

Secretary: Lindsay Williams

lwilliams4@pride.hofstra.edu

Public Relations: JP Armenia-Harding

jarmenia1@pride.hofstra.edu